Ga naar de inhoud

Aanmelden

Wat is er nodig voor een aanmelding?

Voor een aanmelding heeft De Belangenbehartiger het volgende nodig:

Aan dit verzoek dienen diverse bijlagen te worden toegevoegd. In de toelichting van het aanvraagformulier/verzoekschrift staat beschreven welke bijlagen toegevoegd dienen te worden.

Formulieren

De benodigde formulieren kunt u via de website downloaden of bij De Belangenbehartiger opvragen. Wanneer alle benodigde papieren er zijn, kunnen deze worden verstuurd naar De Belangenbehartiger. Als de cliënt of diens belangenbehartiger niet zelf voor de aanmelding kan zorgen, kan De Belangenbehartiger de cliënt helpen bij het invullen van het aanmeldingsformulier en het verzoekschrift.

Verzoek tot een onderbewindstelling bij de kantonrechter

Bij het indienen van een verzoek geeft De Belangenbehartiger een bereidverklaring af aan de kantonrechter. Hierin staat dat De Belangenbehartiger een benoeming tot bewindvoerder/curator zal aanvaarden. Het verzoek stuurt De Belangenbehartiger, inclusief de bijlagen en de bereidverklaring vervolgens door naar de kantonrechter.